ระบบแจ้งเตือนการหลับในด้วยการสแกนใบหน้าและม่านตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณานนต์ กอวณิชกุล, วัชระ จันทร์เกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎา พวงสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการหลับในจะสามารถลดลงได้ด้วยระบบแจ้งเตือนการหลับในนี้