ฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของสารสกัดฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) จากไมยราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยมน เสรีกำธร, โกลัญญา ฝอยทอง, ชนันธร ศิริกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพนิต คงเรือง, ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมยราบ (Mimosa piga L.) เป็นพืชที่มีการแพร่กระจายทั่วไปในประเทศไทย สามารถเจริญเติบโตได้ง่ายและมีการนำมาใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย ในไมยราบมีสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นคณะผู้พัฒนาโครงงานมีความสนใจที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ที่สกัดจากไมยราบ โดยจะทำการทดสอบประสิทธิภาพการต้านแบคทีเรียชนิด Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus และ Escherichia coli เนื่องจากเป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติและมีจำนวนมาก โดยมีจุดประสงค์ในการศึกษาเพื่อนำไมยราบมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ทดสอบประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ในไมยราบซึ่งต่อไปในอนาคตอาจนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอาหาร การยับยั้งแบคทีเรียในอากาศโดยสามารถทำได้ในรูปแบบเจลหรือสเปรย์