การตรวจวัดไอออนเหล็กในน้ำด้วยกระดาษกรองดัดแปรจากสารสกัดแอนโทไซยานินจากมันเทศสีม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สัณหนันท์ ธามปภา, ปัญชลิกา อรรถอนุชิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา บุญสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) เป็นเม็ดสีที่ละลายน้ำได้ เป็นสารให้สีตามธรรมชาติในกลุ่มฟลาโวนอยด์ พบได้ในดอกอัญชัน มันเทศสีม่วง กระเจี๊ยบแดง เป็นต้น โดยจะเปลี่ยนสีไปตามสภาวะความเป็นกรดด่าง และจากการศึกษาเพิ่มเติมยังพบว่าแอนโทไซยานินมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับโลหะ ดูดกลืนแสงได้ดี และยังสามารถมองเห็นสีได้ด้วยตาเปล่าชัดเจน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สารสกัดแอนโทไซยานินจากมันเทศสีม่วงดัดแปรบนกระดาษกรอง เพื่อใช้ในการตรวจวัดไอออนเหล็กในน้ำตัวอย่างด้วยตาเปล่า โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1. การเตรียมการสารสกัดเพื่อหาปริมาณของแอนโทไซยานินที่สามารถสกัดออกมาใช้ในการทดลองได้มากที่สุด 2. การดัดแปรกระดาษกรองเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการนำมาทดสอบ 3. การทดสอบกับน้ำตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกระดาษกรองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อการตรวจวัดไอออนเหล็กในน้ำ