สปริงเกลอร์อัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรกฤต สามาอาพัฒน์, สุชาธิษณ์ ประเสริฐศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว, บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สปริงเกลอร์อัจฉริยะนี้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อลดข้อจำกัดของสปริงเกลอร์ในปัจจุบันที่ไม่สามารถทำได้ และเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้มีความเอนกประสงค์มากยิ่งขึ้น โดยมีการทดสอบสมรรถนะ ดังนี้ 1. การทดสอบระยะของการควบคุมผ่านเครือข่ายไร้สาย 2. การทดสอบการกระจายของน้ำ 3. การทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง 4. การทดสอบระยะเวลาและความแม่นยำในการใช้งาน โดยมีการให้น้ำอัตโนมัติจากการประมวลผลข้อมูลต่างๆที่วัดได้ ้เช่น ความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ ความเข้มแสง และการพยากรณ์อากาศ ผ่านการควบคุมทางระบบเครือข่ายไร้สาย อีกทั้งยังมีระบบจ่ายไฟให้แก่ระบบทางโซล่าเซลล์ ทำให้ระบบสปริงเกลอร์อัจฉริยะมีความสามารถทั้งทางด้านการจัดการน้ำ เวลา และไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถช่วยเกษตรติดตามการเจริญโตของพืช เพื่อวางแผนและคาดการณ์วันออกจำหน่ายได้ดียิ่งขึ้น