โคคูนเทียมหุ้มก้านดอกไม้สำหรับยืดอายุดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัทกร ไทยนาภา, ศศิกานต์ ทองสวด, รัตนาพร พงษ์พันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรารัตน์ บัณฑูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาสำคัญหลังการตัดดอกกุหลาบ ซึ่งถือเป็นไม้ตัดดอกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ คือ การเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็วและมีอายุการใช้งานสั้น ซึ่งการแก้ปัญหาในปัจจุบันทำได้โดยการเติม สารละลายซูโครสและใช้สารละลาย HQS ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ แต่จะทำให้มีต้นทุนสูง คณะผู้จัดทำจึงมี แนวคิดที่จะสร้างโคคูนเทียมหุ้มก้านดอกเพื่อยืดอายุดอกไม้ โดยเลียนแบบวิธีการสร้างถุงหุ้มตัวปลาของปลาปอดแอฟริกาขณะจำศีล และพัฒนาโคคูนเทียมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาจุลินทรีย์ที่มาอุดตันก้านดอก โครงงานนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษากลไกการสร้างถุงหุ้มตัวปลาของปลาปอดแอฟริกา เปรียบเทียบอัตราส่วนน้ำยางพาราและดินเหนียวที่ใช้ในการสร้างโคคูนเทียม เปรียบเทียบชนิดและปริมาณ เส้นใยที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บความชื้น เปรียบเทียบชนิดและความเข้มข้นของสารสกัด จากพืชสมุนไพรที่มีผลในการยับยั้งจุลินทรีย์ ทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโคคูนเทียมหุ้มก้านดอกไม้กับวัสดุยืดอายุชนิดอื่น ๆ ดำเนินการทดลองโดยเปรียบเทียบชนิดของอัตราส่วนดินเหนียวต่อ น้ำยางพารา ได้แก่ อัตราส่วน 2:3,3:5 และ 4:5 หลังการทดสอบ พบว่า โคคูนเทียมที่อัตราส่วน 3:5 ขึ้นรูป ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด การเปรียบเทียบชนิดและปริมาณเส้นใยพืชที่ใส่ในโคคูนเทียม 3 ชนิด ได้แก่ ลำต้นโสน หยวกกล้วย และหญ้าปล้อง ที่น้ำหนัก 0.2 0.3 และ 0.4 กรัม หลังการทดสอบ พบว่า โคคูนเทียมหุ้มก้านดอกไม้ที่ใส่เส้นใยลำต้นโสน 0.2 กรัม มีประสิทธิภาพการกักเก็บความชื้นและยืดอายุ ดอกไม้ได้สูงกว่าเส้นใยชนิดอื่นในปริมาณที่เท่ากัน การทดลองเปรียบเทียบชนิดและความเข้มข้นของ สารสกัดจากพืชที่ใส่ลงบนผงเส้นใยจากลำต้นโสนภายในโคคูนเทียมหุ้มก้านดอกไม้ 3 ชนิด ได้แก่ สารสกัด ใบพลู ข่า และใบน้อยหน่า ที่ระดับความเข้มข้น 1% 3% และ 5% ในทุกชนิดของสารสกัด พบว่า โคคูนเทียม ที่ใส่เส้นใยลำต้นโสนปริมาณ 0.2 กรัม และเติมสารสกัดใบพลู ที่ความเข้มข้น 1% สามารถยืดอายุและ ควบคุมจุลินทรีย์ที่มาอุดตันก้านดอกได้อย่างสมบูรณ์ และการทดสอบประสิทธิภาพโคคูนเทียมหุ้ม ก้านดอกไม้เปรียบเทียบกับวัสดุยืดอายุดอกไม้ตามท้องตลาด ได้แก่ โอเอซิส และน้ำยายืดอายุดอกไม้ พบว่า โคคูนเทียมหุ้มก้านดอกไม้สามารถยืดอายุของดอกกุหลาบได้สูงสุด