เมล็ดเชื้อเพลิงชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิดา แซ่คู, สิทธิณี ลีนา, ภูวมินทร์ หมุกแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัลยา วงค์ใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปัจจัยในการผลิตเมล็ดเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เป็นการลดต้นทุนในการผลิตเชื้อเพลิงก้อน และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุที่ไร้ค่า ซึ่งทิ้งไว้จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ในขั้นต้นทำการศึกษาหาอัตราส่วนระหว่างไขมันวัว แอลกอฮอล์ (เอทานอล 70%) และโซดาไฟ ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ หลังจากนั้นทำการศึกษาปัจจัยในการหมักวัสดุจากพืชจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ กล้วยสุกงอม เปลือกสับปะรดและมะละกอสุก แล้วจึงนำไปหมักเป็นระยะเวลา 7, 14, 21 และ 28 วัน จะได้ของเหลวที่นำไปกลั่นด้วยชุดอุปกรณ์การกลั่น แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน จะได้แอลกอฮอล์สำหรับเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ ส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยการเติมผงจากพืชจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ผงจากใบตะไคร้ ผงจากต้นข่าและผงจากใบมะกรูด ปริมาณ 2 กรัม ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของผงตะไคร้ 0.5, 2.5 และ5.0 กรัม จะได้เชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง บรรจุลงในเปลือกหุ้มเมล็ดพืชจำนวน 2 ชนิด คือ เปลือกเมล็ดยางพารา และเปลือกเมล็ดละหุ่ง ทดสอบคุณภาพและค่าพลังงานความร้อนในการเผาไหม้ ผลการทดลองพบว่า เมล็ดเชื้อเพลิงชีวภาพ มีประสิทธิภาพสูงผลิตจากอัตราส่วน