นวัตกรรมค้ำยันต้นกล้าทุเรียนเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นทุเรียนระยะแรกปลูกด้วยมูลไส้เดือนดินผสมเชื้อไมคอไรซา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรวัฒน์ ดอนทะนาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิพงษ์ ใจแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นผลไม้ประจำฤดูที่ได้ฉายาว่า ราชาเเห่งผลไม้ มีราคาค่อนข้างสูงที่กิโลกรัมละ 90 บาทขึ้นไป ทำให้ได้รับความนิยมปลูกและเเพร่หลายกระจายทั่วประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีรายงานการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย ทั้งภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลางและภาคเหนือ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกษตรกรพบเจอในระยะแรกปลูกหรือย้ายต้นกล้าทุเรียนลงแปลงปลูก คือต้นกล้าทุเรียนที่กำลังเพาะปลูกมักตาย ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากโรครากเน่า เนื่องจากสภาพพื้นดินและภูมิอากาศในจังหวัดเชียงรายไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูก ทำให้เชื้อราไฟทอปเทอรา (Phytophthora spp.) มีการกระจายตัวได้ดี ซึ่งโดยทั่วไปเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีเพื่อยับยั้งเชื้อราไฟทอปเทอราที่ก่อให้เกิดโรครากเน่า ซึ่งส่งผลทำให้เกิดต้นทุนสูงขึ้น มีการสะสมสารพิษที่อาจเกิดสารตกค้างอยู่ในพื้นดินได้ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรมค้ำยันต้นกล้าทุเรียนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นทุเรียนระยะแรกปลูกเมื่อใช้ร่วมกับมูลไส้เดือนดินและเชื้อราไมคอไรซา โดยการเตรียมเชื้อไมคอไรซา 25 กรัม ต่อมูลไส้เดือนดิน 1 กิโลกรัม บรรจุลงในวัสดุย้ำยันต้นทุเรียน จากนั้นนำไปปักลงข้างต้นกล้าทุเรียนจำนวนชุดการทดลองละ 10 ต้น 3 ชุดการทดลอง ในระยะเวลา 60 วัน นับต้นทุเรียนที่ไม่เกิดโรค พบว่าต้นทุเรียนที่ได้รับอาหารเสริมจากวัสดุค้ำยันมีเปอร์เซ็นการเกิดโรคต่ำกว่าชุดควบคุม และยังทำให้การแตกใบ และความสูงของต้นทุเรียนมากกว่าชุดควบคุม โครงงานนนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการนำวัสดุธรรมชาติ และปุ๋ยอินทรีย์มาประยุกต์ใช้เพื่อลดการสูญเสียต้นกล้าทุเรียนในระหว่างการปลูกแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อรักษาหน้าดินในการทำเกษตรต่อไป

คำสำคัญ; ต้นทุเรียน การเกิดโรครากเน่า อาหารเสริม นวัตกรรมค้ำยัน