การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อค้นหายาที่มีฤทธิ์ในการรักษา โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติกา ทองชัยประสิทธิ์, ณิชาภา ฉัตรจินดารัตน์, ณัฐกานต์ อริยสัจจากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติพงษ์ กาวิชัย, สิทธิโชค โสมอ่ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการจำแนกและค้นหายาที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยใช้คุณลักษณะต่าง ๆ ของยา ได้แก่ โครงสร้างทางเคมีของยา โปรตีนเป้าหมายของยา อันตรกิริยาของยา และกระบวนการทำงานของยา ข้อมูลของยาทั้งที่มีฤทธิ์และไม่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่รวบรวมมาจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ถูกนำมาใช้ฝึกสอนและทดสอบแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อให้ได้โครงข่ายประสาทเทียมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจำแนกยาที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ต่อไปโครงข่ายประสาทเทียมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถูกนำไปใช้ในการค้นหายาใหม่ที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ทั้งนี้ยาที่ถูกทำนายว่าสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นถูกตรวจสอบโดยการค้นหาหลักฐานสนับสนุนจากฐานข้อมูลของการทดลองทางคลินิกทั่วโลกและงานวิจัยต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว