การสำรวจการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โดยใช้โดรนตามแนวแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรางนภัส คงเนียม, อรรณพ สังขมณี, หัสภูมิ ลัคนาศิโรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โดยใช้โดรนตามแนวแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่พิกัด 7.55592E 99.57836 ระยะทางรวมทั้งสิ้น 10 กิโลเมตร ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 โดยมีเครื่องมือในการวิจัยคือ โดรนรุ่น DJI SPARK COMBO และแบบบันทึกข้อมูลการใช้พื้นที่ตามแนวแม่น้ำตรังเพื่อเก็บข้อมูล เช่น การใช้พื้นที่เกษตรกรรม พันธุ์พืช โรงงาน การเลี้ยงสัตว์ และการใช้พื้นที่อื่นๆ

ทางคณะผู้วิจัย นำโดรนไปทดลองบินสำรวจสภาพแวดล้อมตามแนวน้ำตรังที่ระดับความสูงแตกต่างกัน เช่น 15 เมตร 50 เมตร และ 100 เมตร เพื่อหาระยะที่มองภาพได้ชัดเจนที่สุดเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล เมื่อได้ระยะจากพื้นดินตามที่ต้องการแล้วนำโดรนไปบินเก็บข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อดูการใช้พื้นที่ตามแนวแม่น้ำตรัง จากนั้นนำข้อมูลภาพถ่ายที่ได้ไปบันทึกข้อมูลตามแบบการใช้พื้นที่ตามแนวแม่น้ำตรัง ทำแผนที่การใช้พื้นที่จากข้อมูลที่ได้ตามแนวแม่น้ำตรัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ค่าร้อยละ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ด้านเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม สัดส่วนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของแม่น้ำท่าจีน จังหวัดตรัง เพื่อใช้ในการจัดการพื้นที่ และทำแผนที่การใช้พื้นที่จากข้อมูลที่ได้ตามแนวแม่น้ำตรัง