การหาความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมกับจำนวนพีระมิดฐาน n เหลี่ยม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาลิกา วงศ์เจริญยศ, ธัชพรรณ สัมฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานนี้ได้แนวคิดมาจากโจทย์ปัญหาเรื่องการหาจำนวนสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นจากจุดที่เรียงกัน 1 แถว ดังนั้นทางผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจที่จะนำมาประยุกต์โดยการหาสูตรทั่วไปจากการสร้างรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดจากจุด a จุดและแถว n แถว แล้วหาจำนวนพีระมิดฐาน n เหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งเกิดจากการดึงจุดอิสระ(จุดยอดของรูปสามเหลี่ยม)ขึ้นมา เกิดเป็นรูปสามมิติ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของการหาแบบรูปและความน่าจะเป็น เพื่อขยายแนวคิดและพัฒนาความรู้ การนำไปใช้ต่อไป