การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนแบบเคมีสีเขียวจากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรทด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เชาวนนท์ รักษ์ชูชีพ, ภาวิดา เพชรฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์ ศึกษาและเปรียบเทียบรูปร่างและขนาดของอนุภาคซิลเวอร์นาโนจากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรทด้วยสารสกัดจากสาหร่าย Rhizoclonium sp. และ Microspora sp. ทำการทดลองโดยเริ่มจากการเตรียมสารสกัดสาหร่ายทั้งสองชนิด แล้วนั้นนำสารสกัดที่ได้มาผสมกับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรท (AgNO3) เพื่อสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโน จากนั้นนำสารผสมที่ได้ไปปั่นเหวี่ยงเพื่อตกตะกอนอนุภาคซิลเวอร์นาโน และทำการวัดรูปร่าง ขนาดและวิเคราะห์ธาตุของอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่ได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM) ซึ่งพบว่ารูปร่างและขนาดของอนุภาคซิลเวอร์นาโนจากการสังเคราะห์ด้วยสารสกัดจากสาหร่ายทั้งสองชนิดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ด้วยสารสกัดจากสาหร่าย Rhizoclonium sp. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำที่สุด และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงที่สุดเป็น 17.935 ± 5.721, 6.667 และ 36.025 nm ตามลำดับ และอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ด้วยสารสกัดจากสาหร่าย Microspora sp. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำที่สุด,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงที่สุดเป็น 20.512 ± 6.166, 8.824 และ 40.921 nm ตามลำดับ เมื่อนำอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ด้วยสารสกัดจากสาหร่าย Rhizoclonium sp. ที่พบมากในท้องถิ่นไปวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิค EDX พบว่ามีธาตุ Ag ร้อยละ 73.7 ของมวลทั้งหมด