ความเข้าข้นของ Tannic acid ที่เหมาะสมที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อของต้นบัวหลวงเพื่อเพิ่มความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญ ตันติโกศล, กานต์ วุ่นศิลป, รัชชานนท์ พึ่งแรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การหาความเข้าข้นของ Tannic acid ที่เหมาะสมที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อของต้นบัวหลวงเพื่อเพิ่มความสามารถการต้านอนุมูลอิสระโดยนำ embryo ของเมล็ดบัวหลวงมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในสูตรอาหาร MS และสูตรอาหาร MS ที่ดัดแปลง 5 สูตร สูตรที่1 MS (control) สูตรที่ 2 MS + 2,4-D 0.5mg/L สูตรที่ 3 MS + 2,4-D 0.5mg/L+ tannic acid 0.0625g/L สุูตรที่ 4 MS + 2,4-D 0.5mg/L+ tannic acid 0.125g/L สูตรที่ 5 MS + 2,4-D 0.5mg/L+ tannic acid 0.1875g/L และสูตรที่ 6 MS + 2,4-D 0.5mg/L+ tannic acid 0.2500g/L ได้แก่ เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอณุมูลอิสระที่ได้จากการเพาะเลี้ยง embryo บัวหลวง ใช้สูตรอาหารต่างๆ โดยการวิเคราะห์ ความเป็นสารต้นในอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH และ total phenolic content ซึ่งในการทดลอง มีสมติฐานสูตรอาหารที่มี tannic acid ความเข้มข้นสูงที่สุดน่าจะมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด