การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชประดับอาคารที่มีสีของใบพืชแตกต่างกันภายใต้สภาวะแสงไฟสีต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒน์นรี วงศ์วิเชียร, กฤติวรดา จันทะกี, วินรดา ชัยสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การหมุนเวียนอากาศเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของสภาพอากาศภายในอาคาร เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นระบบปิดที่มักมีการติดตั้งอุปกรณ์จำพวกเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศเพื่อแก้ปัญหาด้านอุณหภูมิและมลภาวะต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง จะเกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น ซึ่งหากมีระดับความเข้มข้นที่สูงมากก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้ เราจึงพบว่าอาคารหลายแห่งมีการนำพืชมาประดับตกแต่งอาคารเนื่องจากช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชประดับอาคารที่มีสีของใบพืชแตกต่างกัน เนื่องจากรงควัตถุแต่ละสีจะมีการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นที่แตกต่างกัน ดังนั้นใบพืชที่มีสีแตกต่างกันก็น่าจะมีการดูดกลืนคลื่นแสงและอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงที่แตกต่างกัน พืชที่จะนำมาศึกษาทดลองได้แก่ ฤาษีผสมและอโกลนีมา ชนิดใบสีแดงและใบสีเขียว โดยจะทดลองด้วยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในตู้ระบบปิดที่วางพืชทดลองไว้ภายใต้แสงไฟแบบต่างๆ และตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเครื่องวัด Air gradient ต่อเนื่องอย่างน้อย 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยจะทำการสกัดสารสีในใบพืชเพื่อศึกษาคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงร่วมด้วย โดยคาดหวังว่าผลการทดลองนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการเลือกพืชประดับอาคารที่เหมาะสมต่อไป