กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนิสซุลฟาดีน วาจิ, มิลลีเดีย มะลี, อามีรา เปาะนิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริ เอียดตรง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตันหยงมัส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหว