การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรีย kytococcus sedentarius จากสารสกัดใบทับทิม ขิง และหญ้าแฝก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิชย์ เจษฎาพงศ์ภักดี, คุณานนต์ เบญจพงศ์, ปภังกร หิรัญภิญโญวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มิยาวดี หาโกสีย์, ศิวะ ปินะสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ ใบทับทิม ขิง และหญ้าแฝก ในการยับยั้งแบคทีเรีย kytococcus sedentarius ที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบทับทิม ขิง และหญ้าแฝก ในการยับยั้งแบคทีเรีย kytococcus sedentarius ที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า 2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรในการยับยั้งแบคทีเรีย kytococcus sedentarius ที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการทดลอง 3 การทดลอง ได้แก่ การทดลองที่ 1 : การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบทับทิม ขิง และหญ้าแฝก ในการยับยั้งเชื้อ kytococcus sedentarius โดยนำใบทับทิม ขิง และหญ้าแฝก ไปตากแห้งและนำไปแช่ในเฮกเซนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสกัดหยาบ จากนั้นนำสารสกัดที่ได้มาไปทดลองยับยั้งแบคทีเรีย kytococcus sedentarius โดยการวัด Clear zone จาก Paper Disc การทดลองที่ 2 : การทดสอบอัตราส่วนความเข้มข้น 100% , 90% , 80% 70% , 60% , 50% , 40% และ 30% w/v ของสารสกัดหยาบใบทับทิม ขิง และหญ้าแฝก ในการยับยั้งแบคทีเรีย kytococcus sedentarius โดยนำสารสกัดหยาบที่ได้ไปเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 100% , 90% , 80% 70% , 60% , 50% , 40% และ 30% w/v เพื่อหาความเข้มข้นที่ดีที่สุด เมื่อได้ความเข้มข้นที่ดีที่สุดนำไปเปรียบเทียบการยับยั้งแบคทีเรีย kytococcus sedentarius กับผลิตภัณฑ์ยับยั้งแบคทีเรียในท้องตลาดด้วยวิธีการเดียวกันกับการทดลองที่ 1 การทดลองที่ 3 : ทำผลิตภัณฑ์แผ่นรองเท้าโดยการนำสารสกัดไปผสมกับเยื่อธูปฤๅษีและฟองน้ำในขั้นตอนการผลิตแผ่นรองเท้า