เครื่องทำน้ำแข็งขนาดพกพาสำหรับการปะมงขนาดเล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุตาภัทร อินทรสุวรรณ, ณัฐกมล ไชยมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผานิดา แลหมัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ด้านการประมง โดยเฉพาะในภาคใต้ที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลทั้งสองบริเวณ คือฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ทำให้ชาวบ้านในบริเวณนั้นมีอาชีพชาวประมงเป็นหลักซึ่งในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการประมงเป็นอย่างมาก ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้คำแนะนำมาตลอดจนถึงในยุคปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทยทุกฉบับ มักจะมีเรื่องของการให้ความสำคัญและยังมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเศรษฐกิจด้านการประมงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยเหมาะกับการประมงแบบพื้นบ้านเป็นการประมงขนาดเล็ก โดยทั่วไปใช้เรือขนาดเล็ก เช่น เรือพื้นบ้าน เป็นต้น ปัจจุบันเรือส่วนใหญ่จะติดเครื่องยนต์เข้าไปด้วยทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประมงอย่างง่าย ใช้งานไม่ยุ่งยาก สะดวกสบายตามวิถีชาวบ้าน เช่น แหหรือเบ็ดแบบง่ายๆ ประมงพื้นบ้านเป็นการประมงเพื่อยังชีพ ในการหาอาหาร สร้างรายได้ และก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่น