ปลอกหุ้มป้องกันผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชพล คนซื่อ, ศุภณัฐ เอื้อกิ่งเพชร, อภิลักษณ์ ทรายขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, สุกัญญา วราพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาปลอกหุ้มตัวหนอนของผีเสื้อกลางคืนและสร้างปลอกเทียมในการเป็นวัสดุห่อผลไม้ เพื่อแก้ปัญหา เข้าทำลายผลมะม่วง ในขณะที่ถุงกระดาษห่อผลไม้ที่ใช้จะมีช่องว่างตรงบริเวณ ปากถุงห่อทำให้มดแดงและเพลี้ยแป้งเข้าไปทำลายผลของมะม่วงได้ ประกอบกับในขั้นตอนการผลิตถุงกระดาษห่อผลไม้ในท้องตลาดไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และราคาค่อนข้างแพงทำให้ต้นทุนการผลิตสูงไปด้วย แนวคิดผู้ทดลองสังเกตเห็นปลอกหุ้มตัวหนอนของผีเสื้อกลางคืน (Phereoeca uterella) ปลอกมีลักษณะรูปกระสวย ปากของ ปลอกแคบ บางชนิดใช้วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติสร้างปลอก เช่น หนอนผีเสื้อหนอนปลอกคล้าน้ำ (Pteroma pendula) การแขวนปลอกบนต้นคล้าน้ำด้วยการชักใยของหนอนปลอก ทำให้เกิดจินตนาการถึงการห่อผลไม้ ปลอกเทียมจากเส้นใยหญ้าขึ้นรูปด้วยตัวประสานจากวุ้นน้ำหมักชีวภาพมีลักษณะเหมือนหนอนปลอกผนัง รูปกระสวย ปากของปลอกทั้งสองด้านแคบด้านบนชุบด้วยน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส ด้านล่างเปิด ผิวนอกของปลอกเทียมเคลือบด้วยน้ำยางพาราป้องกันน้ำ นำปลอกเทียมไปห่อผลมะม่วงบนต้นมะม่วง