ถ่านตะไคร้หอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนดล ศรีปัญญา, สุรบถ สัพโส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลิตผลทางการเกษตรมากมาย ในอดีตเคยมีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์  แต่เนื่องด้วยมีการตัดไม้ทำลายป่ากันมากทำให้พื้นที่ป่าของเมืองไทยมีจำนวนลดลง สาเหตุที่สำคัญอันหนึ่งก็คือการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง   จากที่ได้กล่าวมาจึงทำให้ผู้จัดทำมีความสนใจในการศึกษาเรื่องถ่าน ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำได้มีความคิดในการทำ ”ถ่านตะไคร้หอม” เพื่อที่จะทำให้พลังงานทดแทนทางนี้มีประโยชน์มากขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา