การวางแผนทางการเงินด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้ฟังก์ชันเมทริกซ์กับการประยุกต์คณิตศาสตร์การเงิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จรัสรัตน์ เนตรคุณ, ชลพรรษา สวนดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพรัตน์ แสงฤทธิ์, ธัชพล เวชพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทนำ

การวางแผนการใช้เงิน คือการวางแผนล่วงหน้าว่าจะใช้จ่ายเงินในแต่ละห้วงเวลาเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการใช้เงินประจำเดือน ประจำสัปดาห์ หรือประจำวัน อย่างไรให้พอดีในการใช้จ่าย โดยไม่มีหนี้สินและยังเหลือสำหรับใช้จ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพราะจากที่ทางคณะผู้จัดทำได้พบคือ เงินไม่พอ ใช้เงินหมดไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือย สิ่งของไม่จำเป็น ใช้โดยไม่คำนึงว่าในอนาคตจะมีเงินเหลือพอสำหรับใช้หรือไม่

จากที่คณะผู้จัดทำโครงงานได้สำรวจพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา มีการวางแผนการใช้เงินที่ยังไม่ดีพอ มีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนในการเก็บเงิน เนื่องจากเศรษฐกิจในตอนนี้ค่อนข้างที่จะตกต่ำ ทำให้รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกัน รายจ่ายมีจำนวนมากกว่ารายรับ ทำให้มีการเกิดหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินเป็นการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกู้เงินจากรัฐบาลหรือแหล่งกู้เงินจากเอกชน ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างคือมีความกังวลว่าจะไม่มีเงินคืนให้กับแหล่งที่กู้ยืมมา

จากปัญหาที่กล่าวมาทางคณะผู้จัดทำโครงงาน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการใช้เงินของนักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้เงิน ทางคณะผู้จัดทำได้ให้ความสำคัญของการวางแผนการใช้เงินจึงได้จัดทำโครงงาน เรื่อง “การวางแผนทางการเงินด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้ฟังก์ชันเมทริกซ์กับการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์การเงิน” ร่วมกับการใช้นิยามฟังก์ชันเมทริกซ์ มีลักษณะเป็นนัยทั่วไปจากฟังก์ชันสเกลาร์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ