การพัฒนาแอปพลิเคชั่นความเป็นจริงเสริมโดยใช้สมการเส้นโค้งเบซิเยร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงศ์ บรรจงงาม, โพธิกร รุ่งสว่าง, ธีรเมธ วงศ์เตชิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัชพล เวชพิทักษ์, ทิพรัตน์ แสงฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานสาขาคณิตศาสตร์ เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมโดยใช้สมการเส้นโค้งเบซิเยร์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน

จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อพัฒนาเเอปพลิเคชั่น สำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจากวิกฤตโควิด-19

  2. เพื่อประยุกต์ใช้สมการเส้นโค้งBezierในการสร้างเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในรูปความจริงเสริม

  3. เพื่อสร้างเเละจําลองลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้อยู่ในรูปความจริงเสริม

  4. เพื่ออนุรักษณ์เเละสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนด่านเกวียนในรูปของความจริงเสริม

  5. สามารถทําให้เเอฟพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้นนําไปใช้งานได้จริง

ผลที่ได้จากการจัดทำจากการดำเนินงานคือ

  1. จากการศึกษาทำให้ทางคณะผู้จัดทำสามารถนำความรู้เรื่องสมการเส้นโค้งเบซิเย่ร์ (Bezier) มาคำนวณและสร้างโมเดล เพื่อนำไปใช้ในแอปพลิเคชัน

  2. สามารถสร้างโมเดลเครื่องปั้นดินเผาจากสมการเส้นโค้งเบซิเย่ร์ได้

  3. สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนได้