การศึกษาประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของสารสกัดแอนโทไซยานินจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรพร อักษรเงิน, ธนกร เซ่งเส้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภรณ์ รับไซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีโรคพืชเกิดขึ้นอย่างมากมายหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นจะทำให้รูปลักษณ์ของต้นพืชผิดแปลกไปจากปกติ รวมทั้งส่งผลให้ผลผลิตที่จะได้นั้นมีความผิดปกติไปด้วย ทั้งนี้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นล้วนทำให้ทั้งคุณภาพและปริมาณของผลผลิตไม่เป็นไปตามความคาดหมายของผู้ผลิต ซึ่งโรคพืชก็อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น เชื้อรา แบคทีเรียต่างๆ หรือความชื้นที่เหมาะสมกับดิน และสาเหตุเหล่านี้ก็ล้วนนำมาซึ่งปัญหาที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรทุกราย และจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรคพืชมากมายเหล่านี้ ผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานการศึกษาประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของสารสกัดจากแอนโทไซยานินจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราตระกูลฟิวซาเรียม โดยใช้สารสกัดแอนโทไซยานินจากพืชตระกูลเบอร์รี่สามชนิด เพื่อศึกษาว่าแอนโทไซยานินความเข้มข้นระดับเท่าไหร่จึงจะมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการยับยั้ง และความเข้มข้นระดับเท่าไหร่จึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา