การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Rigidoporus microporus ที่ก่อโรครากขาวในยางพาราด้วยน้ำหมักชีวภาพร่วมกับแบคทีเรีย Bacillus subtilis

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริพรรษา เพ็ชรดำ, พิชญธิดา แสงประทีป

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภวรรณ มัณยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ถือเป็นผู้ผลิตและส่งออก ยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2534 ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางได้ประสบกับปัญหาการ ยืนต้นตายของต้นยางพารา ซึ่งพบว่าสาเหตุมาจากโรครากขาวในยางพารา ซึ่งเกิดจากเชื้อ Rigidoporus microporus เชื้อราสามารถเข้าทาลายรากยางพาราได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป ในระยะ เริ่มแรก จะไม่เห็นลักษณะผิดปกติของต้นยางพาราส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน เมื่อส่วนรากถูกทำลายเสียหายจนไม่สามารถดูดน้ำได้ ใบเหลืองทั้งต้น เมื่อรากถูกทาลายอย่างรุนแรง จะยืนต้นตายทีละต้นจนขยายเป็นวงกว้าง หรือเป็น หย่อมๆ ในช่วงหน้าฝนหากพบดอกเห็ดขึ้นที่โคนต้นยางพารา และดอกเห็ดมีลักษณะเป็นแผ่นครึ่งวงกลม แผ่นเดียวหรือซ้อนกันหลายแผ่นเป็นชั้นๆ เกาะติดกับโคนต้นหรือรากเหมือนหิ้ง ผิวด้านบนของดอกเห็ดเป็นสีเหลืองส้ม เป็นวงสลับสีอ่อนแก่ ขอบดอกเป็นสีขาว ด้านล่างเป็นสีส้มแดงและเป็นรูเล็กๆ ลักษณะเช่นนี้คือโรครากขาว

การรับมือและการป้องกันโรครากขาว โดยส่วนใหญ่มีการนำสารเคมีมาใช้ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง แต่อาจก่อให้เกิดสารตกค้างในธรรมชาติและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หรือในบางเขตพื้นที่มีการพักดินระยะยาวถึง 5 ปี และหันไปปลูกพืชอย่างอื่นแทนเช่น มังคุด เป็นต้น

จากปัญหาที่พบโรครากขาวในยางพาราซึ่งเกิดมาจากเชื้อรา Rigidoporus microporus ผู้จัดทำโครงงานจึงได้จัดทำโครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Rigidoporus microporus ด้วยน้ำหมักชีวภาพร่วมกับแบคทีเรีย Bacillus subtilis โดยใช้สารสกัดจากพืชตระกูลถั่วชนิดนี้มีแมกนีเซียมอยู่มาก นำมาทำน้ำหมักชีวภาพร่วมกับแบคทีเรีย Bacillus subtillis ซึ่งสารสกัดแมกนีเซียมนั้นส่งผล ต่อการเจริญเติบโตของยางพาราและทำให้ไม่อ่อนแอต่อการเกิดโรครากขาว และพบว่าแบคทีเรีย Bacillus subtillis มีฤทธิ์สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Rigidoporus microporus ได้อย่างมีประสิทธิภาพ