แผ่นดูดซับความชื้นจากข้าวสารเพื่อทดแทนสารซิลิกาเจล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรากร สุขดี, เพชรชฎาทิพ รัชฐโชชชัยเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สถิติ เลื่อนแก้ว, นภวรรณ มัณยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความชื้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อรา ซึ่งเมื่อเชื้อราเหล่านี้มีการเจริญเติบโตมากขึ้น อาจทําให้เกิดโรคในมนุษย์ หรือทําให้สิ่งของเสียหายได้ ถ้าหากได้รับการสัมผัสกับเชื้อราในระยะเวลานานจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ เนื่องจากสมัยเด็กหากมีของที่โดนน้ําแล้วต้องการดูดความชื้นออก ก็มักจะนําไปใส่ในถังข้าวสาร จึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะนําข้าวสารมาพัฒนาเป็นตัวดูดซับความชื้น

กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้คิดค้นวิธีที่จะช่วยลดความชื้น ที่มีราคาไม่แพง มีความสามารถในการลดความชื้นสูง และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับความชื้นของข้าวสารจะทำการเปรียบเทียบตัวดูดซับ 3 ชุดคือ ซิลิกาเจล ข้าวสารบดละเอียด และข้าวสารบดละเอียดผสมกับอบเชย ในการใช้อบเชยผสมกับข้าวสารบดละเอียดเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราของข้าวสาร