แผ่นซับเลือดสัตว์จากวัสดุชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ ขุนพารเพิง, พิชสินี สุขแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา บุญสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประกอบอาหาร และทำอาหารเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ แต่จะเป็นอย่างไรถ้าอาหารที่เอามาทำนั้นมีกลิ่นอับและมีแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ซึ่งมาจากการหมักหมมของน้ำส่วนเกินที่ออกมาจากเนื้อสัตว์ ซึ่งแผ่นซับเลือดสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนบนหรือส่วนที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์นั้นจะมีสาร hydrophobic จะกันไม่ให้เกิดการดูดน้ำออกจากเนื้อสัตว์มากจนเกินไป เพื่อให้เนื้อยังคงมีความสดอยู่ และส่วนล่างหรือส่วนที่สัมผัสกับถาดหรือภาชนะจะเป็นด้านที่ดูดซึมน้ำส่วนเกินที่ออกมามากเกินไป

จากการศึกษาเรื่องสารชีวภาพ ทำให้ทราบว่าโครงสร้างของเซลลูโลสในพืชเป็นโครงสร้างที่สามารถดูดซับน้ำได้ดีและมีความแข็งแรง เหมาะกับการนำมาทำแผ่นซับเลือดสัตว์ โดยเส้นใยเซลลูโลสที่สามารถหาได้ง่ายภายในชุมชน คือ ผักตบชวาและต้นบอน ซึ่งยังสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของผักตบชวาในปัจจุบัน เนื่องจากแผ่นซับเลือดมีการใช้อย่างแพร่หลาย เป็นที่นิยมสำหรับคนทำอาหาร หรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งออกเนื้อสัตว์ ทำให้ขยะที่เกิดจากแผ่นซับเลือดที่ใช้กันในปัจจุบันนั้นมีจำนวนมาก ซึ่งขยะเหล่านี้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและปัญหาต่างๆมากมายแต่เมื่อเรานำสารชีวภาพมาใช้แทนเส้นใยสังเคราะห์จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านขยะ สิ่งแวดล้อม ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้