แผ่นดูดซับจากเส้นใยกงและถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวเพื่อบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนิตา แก้วเหมือน, ปวีณ์สุดา มาศเมฆ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเส้นใยกงที่ผ่านการดัดแปรด้วยกระบวนการ Graft polymerization โดยการนำเส้นใยไปกราฟต์กรดอะคริลิคเพื่อทำให้เกิดหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลบนโมเลกุลของเส้นใย จากนั้นทำการสร้างหมู่ฟังก์ชันอะมิโนโดยการแช่เส้นใยในสารละลายเอธิลีนไดเอมีน แล้วทำการแยกเส้นใยนำไปล้างด้วยเอธานอล ทำให้เส้นใยกงมีคุณสมบัติในการดูดซับโลหะหนักและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ และถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นทางเคมี โดยเผาให้เป็นถ่านแล้วกระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และทำการคัดเลือกอัตราส่วนโดยน้ำหนักของกะลามะพร้าวต่อโซเดียมคลอไรด์ ที่ทำให้ถ่านกัมมันต์มีค่าไอโอดีนนัมเบอร์สูงสุด ส่งผลให้ถ่านกะลามะพร้าวมีคุณสมบัติในการดูดซับโลหะหนักชนิดต่างๆได้ ดังนั้นสามารถใช้แผ่นดูดซับจากเส้นใยกงและถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโลหะหนักได้