ศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการชะลอการเกิดราในขนมปัง จากสารสกัด ผักโขม ใบเล็บครุฑ ใบชะพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญาน์นันท์ พันธ์กุล, สุปรียา อุดมรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นันธิชา เกตุแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขนมปังเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากเป็นอาหารที่บริโภคเเละผลิตได้ง่าย ขณะเดียวกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในขนมปังมักเกิดได้ง่ายเช่นกันอาจทำให้เกิดการเน่าเสียและส่งผลต่อคุณภาพของขนมปังทำให้ในปัจจุบันมีการใช้สารกันบูดยับยั้งการเกิดจุลินทรีย์เนื่องจากลดความกังวลด้านความปลอดภัย ในการทดลองนี้จึงมีการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเเละประสิทธิภาพของผักโขม ใบเล็บครุฑ และใบชะพลูในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราในขนมปัง สำหรับขั้นตอนการทดลองนั้น ใช้การสกัดด้วยน้ำอย่างง่ายในปริมาณผักทั้งสามชนิดที่เท่ากัน ในอัตราส่วนผัก 1 กรัมต่อน้ำ 50 มิลลิลิตร นำสารสกัดมาใส่เป็นส่วนผสมของขนมปัง เเละทดสอบความสามารถสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักโขม ใบเล็บครุฑ เเละใบชะพลูด้วยวิธี DPPH radical scavenging จากนั้นสังเกตผลการทดลองและบันทึกผล