โครงงานผักแผ่นป้องกันฟันผุขจัดคราบหินปูน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวดี ด่านลำมะจาก, พรนภา อินทะศรี, ชนกานต์ ปานไธสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง, ชาลี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟันผุหรือแมงกินฟัน เป็นโรคที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในเด็กที่ชอบกินของหวานหรือน้ำตาลและไม่ได้แปรงฝันให้สะอาด โรคฟันผุยังเป็นปัญหาทางทันตสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งเป็นเป้าหมายทันตสุขภาพประเทศไทยปี 2563 ต้องการให้เด็กปฐมวัยเป็นโรคฟันผุไม่เกินร้อยละ 50.31 (สำนักทันตสาธารณสุข,2555:34) การป้องกันโรคฟันผุและเงือกอักเสบให้มีประสิทธิภาพการดูแลอนามัยช่องปาก ( Lapying&Puak-insaeng,2013) ในปัจจุบันเด็กอายุ 12 ปี มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันเพียง ร้อยละ 17.8 และแปรงฟันก่อนนอนร้อยละ57.8 (Departmemt ot Health,2013) จากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปได้ว่า สาเหตุการเกิดโรคฟันผุ ในเด็กปฐมวัยมาจากสาเหตุ เช่น การให้ลูกอมเป็นประจำ,ผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ดูและสุขภาพฟันของลูก ความเชื่อว่าฟันน้ำนมไม่มีความสำคัญ นอกจากนี้โรคฟันผุยังนำไปสู่การติดเชื้อในช่องปาก จะเห็นได้ว่าปัญหาฟันผุในเด็กมีความเกี่ยวข้องต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายของเด็กอย่างชัดเจน

กลุ่มผุ้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับโรคฟันผุในเด็ก และเกิดแนวคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันฟันผุ

และขจัดคราบหินปูนในรูปแบบของ ผักแผ่นอบและผักแผ่นทอด โดยใช้ผักที่มีไฟเบอร์สูง ได้แก่ ผักบุ้ง,กวางตุ้ง และถั่วงอก ที่มีลักษณะหยาบ ช่วยทำความสะอาดฟันได้ดี เพิ่มรสหวานโดยใช้ Xylitol เพื่อลดระดับของแบคทีเรียที่ทำให้ฟันผุ และออกฤทธิ์กำจัดแบคทีเรียบางชนิด โรยด้วยผงชาเขียวที่จะช่วยป้องกันคราบหินปูนไม่ให้เกาะฟัน