โปรตีนสกัดหยาบจากตัวอ่อนแมลงวันลายเพิ่มการเจริญเติบโตให้ไก่พื้นเมือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชระ ชาดีกรณ์, นันท์นภัส ลือคำหาญ, ชาลิสา สวรรยาสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลี สุพลแสง, ภาวิณี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากเรื่อง โปรตีนสกัดหยาบจากตัวอ่อนแมลงวันลายเพิ่มการเจริญเติบโตให้ไก่พื้นเมือง พบว่าความต้องการเนื้อสัตว์เพื่อบริโภคในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลต่อความต้องการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้น กว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่หรือสุกร ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงมากถึงร้อยละ 70 ของต้นทุนการเลี้ยง (คู่มือการพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองด้วยสมุนไพร, 2562) การผลิตอาหารสัตว์จากแมลง การใช้แหล่งอาหาร โปรตีนจากพืชและสัตว์ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ จึงตั้งวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนและต้นทุนสูตรอาหารที่ใช้ตัวอ่อนแมลงวันลายทดแทนการใช้กากถั่วเหลือง และปลาป่น 2) เพื่อคํานวณสูตรอาหาร Pred Formulation สําหรับลูกไก่ระยะ 0-6 สัปดาห์ โดยใช้วิธีที่เรียกว่า “Pearson’s Square Method” และ 3) เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของลูกไก่พื้นเมืองช่วงอายุ 0-6 สัปดาห์ ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร A, B, C และ Control ผลปรากฏว่า (อยู่ระหว่างการทดลอง)