โครงงาน เรื่องพลังงานเอทานอล พลังงานทางเลือกจากน้ำเเช่ข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรสิริ เเก้วปีลา, ธิติยา ดังสีสัตย์, วรินทรา เกษมสิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพเป็นแหล่งเชื้อเพลิงสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมีหลายชนิดราคาของวัตถุดิบที่นำมาหมักเป็นเอทานอล คือปัจจัยสำคัญต่อราคาต้นทุน ของเอทานอล ข้าวเป็นพืชที่นำมาผลิตเอทานอลแล้วจะให้ปริมาณเอทานอลมากที่สุด (เยาวลักษณ์ วัฒนาวรสกุล,2553) ดังนั้นกลุ่มผู้จัดทำจึงตั้งสมมติฐานว่า น้ำแช่ข้าวเหนียวน่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีปริมาณมากพอที่สามารถผลิตเอทานอลได้ และเป็นไปตามแนวทางเลือกวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ข้อดังนี้ (1) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของแป้งในน้ำแช่ข้าวและน้ำแป้งขนมจีน (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอล ได้แก่ อุณหภูมิ,เอนไซม์,ยีสต์,น้ำตาล และระยะเวลาหมัก (3) ชนิดของวัตถุดิบเพิ่มเติมที่มีผลต่อการเกิดเอทานอล ได้แก่ น้ำตาลและนมจืด และ (4) ศึกษาระยะเวลาในการเติมวัตถุดิบที่มีผลต่อการเกิดเอทานอลจากระยะเวลาที่เติมวัตถุดิบ ผลปรากฏว่า

1.จากการวิเคราะห์ที่ปริมาณความเข้มข้น ของแป้งในน้ำแช่ข้าวและน้ำแป้งขนมจีนโดยใช้วิธีการเวี่ยงให้ตกตะกอนแล้วนำมาชั่งน้ำหนักพบว่าทั้งน้ำแช่ข้าวและน้ำแป้งขนมจีนมีปริมาณแป้งเพียงพอต่อการผลิตเอทานอล

  1. ชนิดของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเอทานอลที่คุ้มค่าและเหมาะที่สุด คือ น้ำแช่เมล็ดข้าวที่ไม่ต้องต้มไม่เติมยีสต์ไม่เติมเอนไซม์เติมน้ำตาลในอัตราส่วนอย่างต่ำ ซึ่งถ้าเทียบกับต้นทุนการผลิตเอทานอลจากน้ำแช่ที่ได้จากเมล็ดข้าวที่ใช้ต้นทุนเพียง 0.043 บาท

3.การเติมน้ำตาลเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของอาเทนอลแม้จะใช้ผงแป้งที่มีปริมาณแป้งมากและต้นทุนสูงกว่าน้ำแช่ข้าว ก็ได้ปริมาณความเข้มข้นของเอทานอลไม่ต่างกับน้ำแช่ข้าวที่มีต้นทุนการลงทุนต่ำ

  1. ระยะเวลาในการหมักส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาตรเอทานอลน้ำแช่ที่ใช้เวลาหมักมากขึ้นจะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของเอทานอลเพิ่มขึ้น

5.หลังการหมักน้ำแช่ข้าว3วันการเติมนมจืดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงที่ของความเข้มข้นของเอทานอลที่ทำให้ความเข้มข้นของเอทานอลเพิ่มขึ้นในเวลา3วันและหลังจากนั้นค่าความเข้มข้นของเอทานอลจะคงที่