สื่่อการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการหมุนเวียนของคาร์บอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรกฤต วรยุทธนาการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมการหมุนเวียนของคาร์บอนในสิ่งแวดล้อม โดยใช้ unity engine