การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยใช้สารสกัดแทนนินจากพืชในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภิสรา อินทรา, ปัณณธร กาญจนะ, สรณ์ชนก วงศ์นาเคนทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณา สัสดีพันธุ์, อรณุมา อินทฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้สารสกัดแทนนินจากพืชในท้องถิ่น เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณแทนนินในใบหูกวางกับเปลือกกล้วยหอม และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียระหว่างสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางและเปลือกกล้วยหอม จากนั้นศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียระหว่างสารแทนนินจากพืชในท้องถิ่นกับแทนนินบริสุทธิ์ โดยทดลองหาปริมาณค่าออกซิเจนละลายในน้ำ​ (Dissolved Oxygen, DO) ซึ่งแทนนินที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียมีต้นทุนต่ำ สามารถปรับคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นได้ และเป็นการบำบัดน้ำเสียจากวัสดุธรรมชาติได้