ถาดเพาะแบบครบวงจร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัมรินทร์ นันทอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมพล ชารีแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการประดิษฐ์และศึกษาประสิทธิภาพถาดเพาะต้นกล้าอัตโนมัติ (ถาดเพาะแบบครบวงจร) เมื่อศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการงอกของต้นกล้า พบว่า การให้น้ำระดับ 3 เซนติเมตร ตรวจวัดความชื้นที่เหมาะแก่การเพาะเมล็ด คือความชื้นกระถางร้อยละ 46 พบว่า การเพาะเมล็ดพืชในถาดเพาะที่มีความชื้น 45% ระดับความลึก 1 เซนติเมตร มีความเร็วและอัตราการงอกดีที่สุดทำให้เมล็ดพืชงอกภายใน 4 วัน และงอกได้ทั้งหมด 100 % เมื่อประดิษฐ์ถาดเพาะต้นกล้าอัตโนมัติ (ถาดเพาะแบบครบวงจร) พบว่า ถาดเพาะแบบครบวงจรมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับถาดเพาะพลาสติกทั่วไป แต่เมื่อตรวจวัดน้ำหนักแห้งของต้นกล้าพบว่า ต้นกล้าที่เพาะจากถาดเพาะแบบครบวงจรมีน้ำหนักแห้งสูงกว่าน้ำหนักแห้งของต้นกล้าที่เพาะจากถาดเพาะพลาสติกทั่วไป คือวัดน้ำหนักแห้งได้ 1.88±0.24 กรัม และต้นกล้าพืชที่เพาะโดยถาดเพาะแบบครบวงจร เมื่อนำลงปลูกในกระถางการทดลอง พบว่า ต้นพืชมีลักษณะปกติทุกต้น ส่วนการเพาะโดยใช้ถาดเพาะพลาสติก พบว่า มีพืชบางต้นมีลักษณะผิดปกติ(ใบเหี่ยว) และตาย 1 ต้น อีกทั้งถาดเพาะแบบครบวงจรมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับถาดเพาะพลาสติก(แบบเกษตรกร) คือ สมบัติดินเหมาะสมต่อการปลูกพืช และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า สมบัติดินไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .05