ชุดอุปกรณ์ให้น้ำพืชแบบประหยัดเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยหน้าผิวดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีระนันท์ พรมมี, อัจฉริยะกร การพิศมัย, วราภรณ์ ระวิเวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมพล ชารีแสน, วีระชัย วรรณวิชิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การใช้อุปกรณ์ให้น้ำพืชสวนแบบประหยัดเลียนแบบการเกิดฝน ได้จัดทำขึ้น 1) เพื่อประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ให้น้ำพืชแบบประหยัดเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยหน้าผิวดิน 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ให้น้ำพืชแบบประหยัดเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยหน้าผิวดิน พบว่า อุปกรณ์ให้น้ำที่มีสีแบบด้านบนใสด้านล่างสีดำ มีค่าความชื้นดินมากที่สุด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ .05 จึงเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีสีแบบด้านบนใสด้านล่างสีดำไปใช้ในการทดลอง นอกจากนี้อุปกรณ์ให้น้ำที่มีความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 และ11 เซนติเมตร ให้ความชื้นดินไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ .05 จึงเลือกใช้อุปกรณ์ให้น้ำที่มีความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ไปใช้ในการทดลอง เมื่อวิเคราะห์การใช้อุปกรณ์ให้น้ำขนาดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร 1 อัน ให้ความชื้นดิน 30.86 % ซึ่งใกล้เคียงกับ ความชื้นดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช คือ 34.60 % ถ้าใช้อุปกรณ์ให้น้ำขนาดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร 2 อัน ให้ความชื้นดิน 61.72 % ซึ่งเกินความจำเป็นมากเกินไป จึงควรใช้อุปกรณ์ให้น้ำขนาดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร อีก 1 อัน ร่วนกันกับต้นพืชต้นอื่น เมื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ให้น้ำที่มีรูปแบบที่คงทนมากขึ้น รูปแบบที่ใช้วัสดุคงทนกว่าสามารถให้ความชื้นพืชได้ใกล้เคียงกัน เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความชื้นดินแบบสองกลุ่ม ด้วยค่าสถิติ t-test (Independent Samples) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ .05 เมื่อวางอุปกรณ์ห่างจากต้นพืชต่างกัน พบว่าวางอุปกรณ์ห่างจากพืชระยะ 5 เซนติเมตร พืชสดชื่น และไม่เหี่ยวเฉา แต่เมื่อวางอุปกรณ์ห่างจากต้นพืชมากกว่า 5 เซนติเมตร พืชจะเหี่ยวและใบร่วงตายจนหมด เพื่อลดต้นทุนจึงประดิษฐ์อุปกรณ์ควบคุมน้ำและสามารถหยุดน้ำได้ด้วยแรงดันน้ำ 0.3 Bar ถ้าแรงดันน้ำสูงขึ้นจะทำให้เกิดน้ำหยดจากท่อให้น้ำ ถ้าต้องการลดแรงดันในสายยางเพิ่มต้องเพิ่มช่องปล่อยน้ำเพิ่ม จาก 1 รูให้น้ำเป็นหลายรู เพื่อลดการระเหยของน้ำหน้าผิวดินจึงใช้อุปกรณ์ให้น้ำร่วมกับแผ่นคุมดินที่ผสมกากกาแฟ เมื่อตรวจวัดสมบัติดินที่ปลูกจากการทดลองที่แตกต่างกัน พบว่า เมื่อครบ 4 สัปดาห์ สมบัติดินจากการใช้แผ่นคลุมดินที่มีกากกาแฟเป็นส่วนประกอบ ในอัตราส่วน 15 กรัม ให้สมบัติดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชสวนโดยทั่วไปมากที่สุด คือ ค่า pH เท่ากับ 5.8 ปริมาณไนโตรเจน 20 ppm ฟอสฟอรัส 20 ppm และ โพแทสเซียม 400 ppm จึงนำอัตราส่วนดังกล่าวไปใช้ในชุดอุปกรณ์ให้น้ำพืช และเมื่อเปรียบเทียบการให้น้ำพืชในรูปแบบที่แตกต่างกัน การใช้ชุดอุปกรณ์ให้น้ำพืชแบบประหยัดเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยหน้าผิวดิน มีการใช้น้ำน้อยกว่าการรดน้ำโดยใช้บัวรดน้ำทั่วไป และการให้น้ำแบบน้ำหยดโดยสามารถประหยัดน้ำได้ถึง 1,260 ลูกบาศก์เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งน้ำส่วนที่เสียไป คือน้ำที่ระเหยไปโดยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อพืชเลย เมื่อให้น้ำในรูปแบบที่แตกต่างกัน การให้น้ำโดยใช้ชุดอุปกรณ์ให้น้ำพืชแบบประหยัดเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยหน้าผิวดิน และการรดน้ำโดยใช้บัวรดน้ำทั่วไป ต้นพริกมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน