ระบบเฝ้าระวังอิริยาบทการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญาภา สุดสังข์, มณีรัตน์ จำปาวะดี, พีรวิชญ์ จั่นขุนทด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกฤตา บุตรอ่อน, ธนกฤต บุตรอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากข้อมูลจานวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบก้าวกระโดด การดูแลผู้สูงอายุ จึงเป็นปัญหาที่ตามมา ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชากรกลุ่มนี้ได้อย่างครอบคลุม และยังขาดแคลนบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุต่อจานวนประชากรวัยทางาน ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างมาก ณ ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลที่มากขึ้นไปด้วย

ด้วยเหตุนี้ผู้พัฒนาทาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังอิริยาบทการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพผู้สูงอายุ และให้ระบบมีความสามารถในการติดตามพฤติกรรมเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ จากฐานข้อมูลที่จัดเก็บเข้าระบบ และทาการวิเคราะห์สภาวะร่างกาย ณ ขณะนั้น เพื่อแจ้งเตือน การเคลื่อนไหวของร่างกายให้เหมาะสมกับช่วงอายุ น้าหนัก และโรคประจาตัวของผู้สูงอายุ ทั้งนั้เพื่อลดภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อผู้สูงอายุในอนาคต