หมวกนิรภัยช่วยชีวิตอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุชา พรหมโลกา, ชัชชฎาภรณ์ สอาด, รัตมณี บุญศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต บุตรอ่อน, สุกฤตา บุตรอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องหมวกนิรภัยช่วยชีวิตอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเทคโนโลยีหมวกนิรภัยให้

สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในรถจักรยานยนต์ เนื่องจากการไม่สวมหมวกนิรภัยและการเมาแล้วขับ 2) เพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของหมวกนิรภัยช่วยชีวิตอัจฉริยะ ในการช่วยเหลือและลดอัตราการ

เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุรถจากรถจักรยานยนต์ จากการวิเคราะห์ผลจากการทดลองจากผู้พัฒนาโครงงาน ซึ่ง

พบว่ามีความแม่นยำในการแสดงผลว่า ระบบสามารถทำงานได้ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ทุกกรณี คิดเป็นร้อยละ

100 ทั้งระบบป้องกัน และ ระบบช่วยเหลือ จึงสมารถสรุปได้ว่า หมวกนิรภัยช่วยชีวิตอัจฉริยะ ที่ผู้พัฒนา

พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้จริง ระบบสามารถทำงานได้ถูกต้อง และเมื่อนำระบบไปทดสอบโดย

ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปะเมินประสิทธิภาพการทำงาน ผลจากผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า

ประสิทธิภาพโดยรวมของหมวกนิรภัยช่วยชีวิตอัจฉริยะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ เหมาะสมมาก ที่ 𝑥̅= 4.19

และ SD= 0.53 และจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อหมวกนิรภัยช่วยชีวิต

โดยรวมที่ระดับ มาก ที่ 𝑥̅= 4.48 และ SD = 0.63 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า หมวกนิรภัยช่วยชีวิตอัจฉริยะ สามารถ

ใช้งานได้จริง และสามารถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาแล้วขับได้

อีกทั้งยังสามารถส่งข้อความช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ภัย เมื่อรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุ และเก็บข้อมูลการเกิด

อุบัติเหตุไว้ในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงาน

ราชการที่ต้องการต่อไป