การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำและไพลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในผลไม้ โดยประยุกต์ใช้กับเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา ชาญชัยวีระพันธุ์, ภัททสิรินทร์ พัฒนเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำและไพลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในผลไม้ โดยประยุกต์ใช้กับเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น

มีวัตถุประสงค์คือ

  • เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำและไพลต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides ด้วยวิธี Poisonned food technique

  • เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำและไพลที่มีฤทธิ์ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides ด้วยวิธี Poisonned food technique

  • เพื่อศึกษาความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides ของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำและไพลเมื่อประยุกต์ใช้กับเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น ด้วยวิธี Poisonned food technique

  • เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำและไพลที่ประยุกต์ใช้กับเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น เมื่อออกฤทธิ์กับผลไม้ตัวอย่าง (กล้วย มะม่วง แอปเปิ้ล)

โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ตอน

ตอนที่ 1 ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำและไพลต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides ด้วยวิธี Poisonned food technique ที่ความเข้มข้นต่างๆ

ตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำและไพลที่มีฤทธิ์ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides ด้วยวิธี Poisonned food technique

ตอนที่ 3 ศึกษาความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides ของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำและไพลเมื่อประยุกต์ใช้กับเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น ด้วยวิธี Poisonned food technique

ตอนที่ 4 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำและไพลที่ประยุกต์ใช้กับเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น เมื่อออกฤทธิ์กับผลไม้ตัวอย่าง (กล้วย มะม่วง แอปเปิ้ล)