แว่นตาจำแนกสีของคนตาพร่องสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต อินต๊ะวิไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายใย ไชยวัณณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีคนที่มีความามารถในการประกอบอาชีพแต่ความบกพร่องของดวงตาทางกรรมพันธุ์ทำให้คนเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพซึ่งเป็นการเสียคนที่มีความสามารถไปอย่างเสียเปล่าเพราะฉะนั้นทางกลุ่มของผมนี้ได้ทำโครงงานนี้เพื่อช่วยเหลือคนตาพร่องสี โดยการนำความรู้มาปรับเปลี่ยนให้แว่นตาสำหรับคนตาพร่องสีที่ทำให้ผู้ใช้งานแยกสีชัดขึ้นแต่มีลักษณะสีมีความผิดพลาดไปจากความจริงจนไม่ถนัดในการใช้งานและมีราคาสูงป็นอย่างมาก ทางกลุ่มโครงงานของผมนี้จะเปลี่ยนให้แว่นตามีความไม่คลาดเคลื่อนจากความจริงไปมากแยกสีได้อย่างชัดเจนในราคามาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความสามารถของแว่นตาที่จะบอกชื่อของสีได้อย่างถูกต้อง