โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจาก algal biophotovoltaic (BPV) โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของ Spirulina sp. และ Chlorella sp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร วรรณสุ, ธนพร ทาระแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายใย ไชยวัณณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพมาสร้างเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเรียกกระบวนการนี้ว่า การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่าย (Algal biophotovoltaic , BPV) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเซลล์แบตเตอรี่อย่างง่ายโดยมีแผ่นไบโอฟิล์มของสาหร่ายเป็นองค์ประกอบและศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าโดยการผลิตไฟฟ้าจาก algal biophotovoltaic (BVP) โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของ Spirulina sp. และ Chlorella sp.โดยเลือกศึกษาจากสาหร่าย 2 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายเกลียวทอง(Spirulina sp.)และสาหร่ายคอลเรลลา (Chlorella sp.) เนื่องจากสาหร่ายเป็นพืชที่สามารถสังเคราะห์แสงได้โดยใช้รงควัตถุในการสังเคราะห์แสง เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ โดยหลังจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่าย สาหร่ายจะเกิดปฏิกิริยาเคมีและเกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมา โดยอิเล็กตรอนที่ได้ซึ่งจะถูกนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายจะถูกนำมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ที่มีขั้วแคโทดและแอโนดเป็นขั้วไฟฟ้า และหลังจากนั้นจะทำการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายทั้งสองชนิดหลังจากสิ้นสุดการทดลองเทียบกับปริมาณก่อนเริ่มต้นการทดลอง และจะทำการเปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการวัดด้วยมัลติมิเตอร์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวัดจะถูกนำมาสร้างเป็นกราฟโพลาไรเซชันเพื่อเปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการทดลอง และเปรียบเทียบระหว่างสาหร่ายทั้งสองชนิดที่เลี้ยงในระบบเดียวกันและควบคุมตัวแปรต่างๆ ให้คงที่ โดยจะทำการวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตและปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงว่าสาหร่ายชนิดใดที่เหมาะแก่การนำมาทำเป็นเป็นเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพเผื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับเป็นพลังงานทดแทนทางเลือกใหม่ในอนาคต