การสร้างเกมส่งเสริมความรู้เรื่องโควิด-19ในรูปแบบสองมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์มาดา อินทร์จันทร์, วรัญญา บุญยอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการออกแบบ และสร้างเกม2มิติ เพื่อส่งเสริม และให้ความรู้ทั่วไปตลอดจนความรู้เชิงลึกในเรื่องของโควิด-19