การสร้างสมการถดถอยจากความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการแช่เเคลเซียมคาร์บอเนตใน ฟลูออไรด์ต่อค่าพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาการกัดกร่อนโดยกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร จักรวงศ์, สุชนกาญจน์ โคตท่าค้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แคลเซียมคาร์บอเนต หรือ หินปูน เป็นสารที่พบได้มากตามธรรมชาติ จะสะสมตัวอยู่ตามหิน เปลือกหอย และยังเป็นสารสำคัญในกระบวนการผลิตสารต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม และการเกษตร รวมถึงประโยชน์ต่างๆอีกมากมาย จากการศึกษาพบว่า ฟลูออไรด์สามารถยับยั้งปฏิกิริยาการกัดกร่อนแคลเซียมคาร์บอนเนตโดยกรดได้ ซึ่งระยะเวลาในการแช่แคลเซียมคาร์บอนเนตในสารละลายฟลูออไรด์มีผลต่อการยับยั้งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น โครงงานนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการแช่เปลือกไข่ในฟลูออไรด์ต่อ ค่า พลังงานก่อกัมมันต์ ของปฏิกิริยาการกัดกร่อนโดยกรดไฮโดรคลอริก ที่ระยะเวลาการแช่ต่างๆกัน โดยทำการทดลองศึกษาปฏิกิริยาที่ระยะเวลาการแช่ 0,15,30,45,60,75 และ 90 นาที ในแต่ละการทดลองทำที่อุณหภูมิ 30,50,70 และ 90 องศาเซลเซียส และวัดปริมาตรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นทุกๆ 5 วินาที จนปฏิกิริยาสิ้นสุด นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาหาค่า พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา พบว่าระยะเวลาการแช่ฟลูออไรด์ของเปลือกไข่ที่มากขึ้นมีผลทำให้ค่าพลังงานก่อกัมมันต์มากขึ้น โดยอัตราการเพิ่มของพลังงานการก่อกัมมันต์ค่อนข้างจะคงที่ ที่ระยะเวลาการแช่ฟลูออไรด์ 60,75 และ 90 นาที และเมื่อนำผลการทดลองมาสร้างสมการถดถอยเพื่อใช้ทำนายค่าพลังงานก่อกัมมันต์จากระยะเวลาในการแช่ฟลูออไรด์