เครื่องสูบน้ำประหยัดพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร โชติจันทึก, วรกานต์ สีละออ, ธนากร พุทธจันทึก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรณู เวบสูงเนิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสูงเนิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง เครื่องสูบน้ำประหยัดพลังงานมีจุดมุ่งหมายช่วยเหลือเกษตกรโดยตรง เริ่มจากการเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ปัญหาที่ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นนั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องสูบน้ำชนิดที่ใช้น้ำมัน ทำให้เสียค่าน้ำมันรายวันต่อครั้งที่ใช้ จึงเกิดเป็นแนวคิดการใช้พลังงานทดแทนอย่าง “พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นพลังงานบริสุทธิ์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โครงงานชิ้นนี้ไม่เพียงแต่การใช้สูบน้ำเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้อื่น ๆ เช่น การต่อเข้าสปริงเกอร์เพื่อรดน้ำผัก ผลไม้ ในแปลงหรือในสวนและการนำไปสูบน้ำจากบ่อหนึ่งยังอีกบ่อหนึ่งตามความต้องการของผู้ใช้งาน

จากการทดลองระยะเวลาการทำงานของเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ สามารถทำงานได้ 3 ชั่วโมง/วัน ระยะเวลาการทำงานจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับตัวแปรสำคัญอย่างแสงอาทิตย์ของวันนั้น ๆ หากแดดออกตลอดทั้งวันพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะเก็บสะสมอยู่ในแบตเตอรี่มากเท่านั้น ส่งผลให้ระยะเวลาการทำงานของเครื่องสูบน้ำมีมากขึ้นนั่นเอง