แผ่นเจลลดไข้จากเซลลูโลสของผลผักปลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันทน์ ทองเสมอ, โชติกา เปรมศริน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผักปลังเป็นผักพื้นบ้านซึ่งมีอยู่ในหลายๆจังหวัดเเละสามารถหาได้ทั่วประเทศไทย มีราคาที่ไม่สูงมากนัก ถ้าได้นำผลของผักปลังมาต่อยอดทำให้มีคุณค่าในการตลาดมากยิ่งขึ้นเเละเป็นผลดีต่อทางการเเพทย์โดยผลผักปลังมีลักษณะลูกที่ปริมาณเล็กมีปริมาณน้ำตาลที่สูงเหมาะเเก่การนำมาเเปรรูปเป็นเซลลูโลสเพื่อนำมาลดไข้ โดยการศึกษาเซลลูโลสชีวภาพจากผลผักปลังนำมาทำเเผ่นเจลเพื่อนำมาลดอุณหภูมิของร่างกายเป็นการนำผลปลังมาเเปรรูปมาเป็นเซลลูโลสที่สามารถนำมาลดไข้ได้อย่างปลอดภัย