แผ่นดูดซับเอทิลีนจากหญ้าคาเพื่อยืดระยะการสุกของกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวันรัตน์ ไมตรีจร, ชญานิษฐ์ ใบระเหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด, ภัทรสุดา รักทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการขนส่งกล้วยน้ำว้าในระยะทางไกลเป็นจำนวนมาก ซึ่งกล้วยน้ำว้าเป็นพืชที่มีการปล่อยแก๊สเอทิลีนออกมาในปริมาณมากเมื่ออยู่ในช่วงที่กำลังสุกส่งผลให้กล้วยน้ำว้าจะเกิดการเน่าเสียได้ง่าย ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับกระดาษดูดซับเอทิลีนจากหญ้าคาเพื่อยืดอายุกล้วยน้ำว้า รวมทั้งปริมาณผงกัมมันต์ที่เหมาะสมกับการยืดอายุกล้วยน้ำว้ามากที่สุด โดยการนำเอาหญ้าคาวัชพืชที่มีเส้นใยเป็นองค์ประกอบมาอบให้แห้ง แล้วนำไปต้มกับโซเดียมไฮดรอกไซด์จากนั้นกรอง และนำไปต้มในสภาวะเดิมอีกครั้ง เสร็จแล้วนำเส้นใยที่ได้ไปปั่น เมื่อปั่นเสร็จให้บีบน้ำออกแล้วอบแห้ง ต่อมานำเส้นใยไปแช่น้ำ และนำไปกระจายเส้นใยโดยการปั่น และเติมผงถ่านกัมมันต์ลงไป จากนั้นนำเส้นใยที่ได้ไปขึ้นรูปเป็นกระดาษ เมื่อได้กระดาษออกมาแล้วจะนำไปทดสอบประสิทธิภาพของกระดาษ