เครื่องควบคุมความชื้นในโรงเพาะเห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฑิตยา อภิชัย, ชนิกา ปนธะรังษี, สุรินทรา สิงห์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร, นวมินทร์ วงค์ไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพาะเห็ดเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถทำรายได้ให้กับประเทศไทยมีการพัฒนาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี จากที่มีการเพาะเห็ดเพื่อบริโภคเพียงไม่กี่ชนิดและทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนซึ่งในตลาดต่างประเทศมีความต้องการเห็ดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกชนิดเนื่องจากคุณภาพเห็ดประเทศไทยได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกและในปัจจุบันพบว่าการทำธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ดีให้กับผู้ประกอบการซึ่งมีประมาณ 7,000 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพาะเห็ด (สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย, 2557) สร้างมูลค่ารวมในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) เห็ดที่มีการเพาะมากที่สุด ได้แก่ เห็ดฟาง รองลงมาได้แก่เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล, 2557)

โดยเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานกันทั่วไปโดยเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยจะเกิดเฉพาะช่วงฤดูกาลเท่านั้นเมื่อมีผู้นิยมบริโภคกันมากขึ้นจึงทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเพาะเห็ดในเชิงการค้ามากขึ้นและการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดที่ดีต้องมีการจัดการภายในโรงเรือนเพาะเห็ดให้เหมาะสมสำหรับเห็ดแต่ละชนิดเพราะสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของเห็ดถ้าสามารถกำหนดและควบคุมได้ให้ เหมาะสมกับเห็ด แต่ละชนิดโอกาสที่เห็ดจะพัฒนาเป็นดอกและเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นในปัจจุบันผู้บริโภคนิยม (วีรศักดิ์ ฟองเงิน , สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ และรัฐสิทธิ์ ยะจ่อ , 2561 ) มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ที่สำคัญคืออุณหภูมิ เห็ดที่ไม่มีระบบควบคุมความชื้นหรืออุณหภูมิจะมี่การออกดอกของเห็ดพบว่าเห็ดที่เพาะในอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอุณหภูมิที่ 32.28 องศาเซลเซียสและความชื้นอยู่ที่ 75.09 % และเมื่อมีการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิพบว่ามีผลผลิตที่มากและได้เร็วขึ้น โดยเฉลี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ 30.40 องศาเซลเซียส และความชื้นอยู่

ที่ 86.37 % (ลาภวัต วงศ์ประชา และ อังศุมาลิน สมเทพ , 2561 )

คณะผู้ทำต้องการสร้างเครื่องควบคุมความชื้นเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตของเห็ดนางฟ้าที่มีไม่เพียงพอต่อ ความต้องการและมีผลผลิตที่สูงขึ้นในฤดูฝน โดยการจัดการทำระบบควบคุมความชื้นเพื่อให้ได้ผลผลิตของเห็ดที่เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี