เครื่องตีและผสมเส้นใย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรพีร์ สุวรรณ์, ชนารดี สมปาน, อภิรัฎ วิจารณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาคิดค้นเครื่องดีดและผสมเส้นใยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเครื่องดีดและผสมเส้นใย ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ในกลุ่มผ้าทอพื้นบ้าน และอุตสาหกรรมสิ่งทอชุมชน ในกระบวนการแปรรูปเส้นใยให้กลายเป็นเส้นด้ายก่อนการนำไปทอนั้น การดีดเส้นใยให้ฟูตัวมีขั้นตอนในการทำ โดยนำเส้นใยที่ตากแล้วใส่ภาชนะจากนั้นใช้กงดีดฝ้ายดีดเส้นใย จนกว่าจะฟูตัวพร้อมสำหรับการนำไปทำเป็นเส้นด้าย ในขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานแต่ได้เส้นใยปริมาณน้อย ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ อีกทั้งยังทำให้ผู้ดีดเกิดอาการเมื่อยล้า นอกจากนี้การผสมเส้นใยต่างชนิดกันแบบกรรมวิธีดั้งเดิมไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำให้เส้นใยเข้ากันได้อย่างทั่วถึง ผู้จัดทำจึงได้ประยุกต์กรรมวิธีการดีดเส้นใยด้วยกงดีดฝ้ายแบบดั้งเดิม เข้ากับการเป่าลม ผสมคลุกเคล้าเส้นใยให้เข้ากันอย่างทั่วถึง โดยกระบวนการทำงานทั้งหมดจะเป็นระบบอัตโนมัติในเครื่องเดียว เพื่อย่นระยะเวลา เพิ่มปริมาณการผลิต ลดการใช้แรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นใยที่จะนำไปทำเป็นเส้นด้าย

คำสำคัญ : กงดีดฝ้าย คือ ไม้สำหรับดีดฝ้ายมีรูปเหมือนคันธนูลักษณะการทำงานจะดีดเส้นเชือกที่ขึงกับปลายไม้ให้กระทบกับเส้นใยเพื่อให้เส้นใยฟูขึ้นมา