อ่างล้างมือ….อัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา ทวีสุข, วิชชาพัทธ์ น้อยยูนิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชินี ภิรมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังหินวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นที่น่าสะพึงกลัวอย่างมาก

เนื่องจากสามารถแพร่เชื้อได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการไอ การจาม หรือเกิดจากการสัมผัส วัสดุ อุปกรณ์ นั้น ๆ บ่อย ๆ

ปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม

รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

การล้างมือบ่อย ๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

ก็เป็นวิธีการหนึ่ง สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทางคณะผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญในการล้างมือ จึงสร้าง อ่างล้างมือ...อัจฉริยะ ขึ้น

โดยใช้หลักการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการล้างมือ

ผ่านกระบวนการ กดปั๊มเจลอัตโนมัติ การปล่อยน้ำสำหรับล้างมืออัตโนมัติ

และอีกทั้งเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ ทางคณะผู้วิจัย จึงใช้หลักการ โดยการหมุนเวียนของน้ำ

โดยการใช้หลักการของการกรองน้ำจากสิ่งสกปรก เพื่อหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

อีกทั้ง อ่างล้างมือ...อัจฉริยะ สามารถเคลื่อนย้ายได้่ง่ายอีกด้วย