อ่างล้างมือระบบหมุนเวียนน้ำอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ อาลิแอ, นภัสสร ศรีสุวรรณ์, ฝนทิพย์ สงพราหมณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชินี ภิรมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังหินวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ได้แพร่กระจายเชื้อโรคได้หลากหลายลู่ทาง อาทิ การไอ การจาม การสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ร่วมกัน บ่อย ๆ เป็นต้น และการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) สามารถกระทำได้หลากหลายวิธี อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าสู่สถานที่แอดอัด ชุมชน การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือการล้างมือด้วยน้ำสบู่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยป้องกันจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ได้อีกทางหนึ่ง

การสร้างนวัตกรรมอ่างล้างมือทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ โดยวัดค่าจากเซ็นเซอร์แสง หากตัวเซ็นเซอร์วัดค่าความเข้มแสง มีค่าความเข้มแสงตามที่กำหนด ระบบจะส่งผลค่าของแสงเพื่อไปประมวลผลและสั่งงานไปยังปั๊มน้ำ เพื่อให้ปั๊มน้ำทำงาน ดูดน้ำและปล่อยน้ำออกมา และหากค่าความเข้มแสง มีค่าตามที่กำหนด ระบบจะส่งผลค่าของแสงเพื่อไปประมวลผลและสั่งงานไปยังปั๊มน้ำให้หยุดทำงาน ซึ่งกระบวนการหมุนเวียนน้ำในอ่างล้างมือ ทางกลุ่มได้ใช้หลักการหมุนเวียนน้ำนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลักการเดียวกับตู้เลี้ยงปลา แต่ทั้งนี้ใช้หลักการกรองน้ำสะอาดแบบง่าย ๆ ด้วยสิ่งของจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรไฟฟ้า และเพื่อป้องกันการลืมปิดน้ำหลังใช้งาน พร้อมทั้งถูกหลักอนามัยอีกด้วย