โควิด...เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณธร สุขแก้ว, ธนกร ดำเกลี้ยง, จินดาพร นุ้ยพั้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชินี ภิรมย์, จารุณี เกิดแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังหินวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน/บ้าน/โรงเรียน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความสะอาด เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค

อีกทั้งปัจจุบัน นี้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถติดต่อหรือแพร่กระจายได้ในหลากหลายรูปแบบ

การทำความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนได้จึงมีแนวคิดในการผลิต

ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดจากวัสดุ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม