เตาเผาขยะเก็บเกี่ยวความร้อนโดยการประยุกต์ใช้แผ่นเพลเทียร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชยา ตังตระกูล, อรชพร ก่อสกุล, กัญญาณัฐ เกตุบรรจง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เทอดศักดิ์ นาจำปา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขยะมูลฝอยในปี 2560 มีปริมาณขยะเกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 27.40 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีปริมาณ 27.06 ล้านตัน และคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นในทุกๆ ปี มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกำจัดขยะ และการเก็บเกี่ยวความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไปพร้อมกัน เช่น ระบบ incinerator เป็นเทคโนโลยีกำจัดขยะมูลฝอยครบวงจร โดยเทคโนโลยีนี้สามารถกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้า และมีงานวิจัยเกี่ยวกับแผ่นเพลเทียร์ที่เป็นการความร้อนเพื่อกับเพลเทียร์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากเหตุผลข้างต้นคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความร้อนที่เกิดจากการเผาขยะ จึงมองเห็นว่า ความร้อนที่เกิดจากการเผานั้นจะสูญหายไปอย่างไรประโยชน์จึงได้เล็งเห็นความสำคัญนี้จึงได้ผลิตเตาเผาขยะเก็บเกี่ยวความร้อนโดยการประยุกต์ใช้แผ่นเพลเทียร์