ระบบเซนเซอร์ตรวจจับควบคุมปริมาณแสงในโรงเพาะปลูกพืชพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พสิษฐ์ ผดุงธรรมรักษา, ฐปนวัฒน์ ร่มแสง, ปุณณ์ทิพัช เพชรจู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบเซนเซอร์ตรวจจับควบคุมปริมาณแสงในโรงเพาะปลูกพืชพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบที่ใช้เซนเซอร์เพื่อตรวจจับปริมาณความเข้มแสงที่ส่องผ่านเข้ามายังโรงปลูกพืช โดยเมื่อปริมาณความเข้มแสงถึงปริมาณที่กำหนดแล้ว ระบบเซนเซอร์จะสั่งการมายังระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมการเปิดปิดของม่านเพื่อควบคุมปริมาณแสงที่จะส่องผ่านเข้ามายังโรงปลูกพืชเพื่อให้ปริมาณแสงที่เข้ามาเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชที่ต้องการจะปลูก ซึ่งระบบทั้งหมดอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ติดไว้บนหลังคาของโรงปลูกพืช ซึ่งช่วยให้พืชมีความสามารถในการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น และช่วยลดปริมาณค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าของเกษตรกร